�vod

Kdy� jede mu� noc� nap��� pou�t� a z n�jak�ho d�vodu � a� u� proto, �e usne nebo z jin� p���iny � odd�l� se od sv�ch druh� a chce se s nimi zase shledat, pak sly�� hlasy duch�, kte�� k n�mu promlouvaj� jako by to byli jeho spole�n�ci, dokonce ho i jm�nem volaj�. Tyto hlasy jej �asto svedou z cesty a ji� ji nikdy nenajde. Mnoho poutn�k� se tak ztratilo a zahynulo. Ob�as v noci poutn�ci sl�chaj� zvuk kopyt velk� skupiny jezdc�; pokud uv���, �e sly�� sv� druhy a vydaj� se za nimi, ocitnou se v nesm�rn�ch nesn�z�ch, sotva r�no zjist� svou chybu. Byli i tac�, co p�i cest� nap��� pou�t� spat�ili skupinu lid� p�ich�zej�c�ch jejich sm�rem. Ve strachu, �e jsou to zlod�ji, se oto�ili a beznad�jn� ztratili cestu� I za dne jsou sly�et tyto p��zra�n� hlasy, �asto se zd�, �e sly��te melodie r�zn�ch n�stroj�, zvl�t� bubny a tak� �in�en� zbran�. Z t�chto d�vod� se dru�iny cestovatel� �zkostliv� dr�� pospolu. P�ed span�m pak um�st� zna�ku ukazuj�c� sm�r, kter�m se r�no mus� vydat d�l, a na krky v�ech sv�ch zv��at p�ipev�uj� mal� zvone�ky, aby je jejich zvuk st�e�il p�ed sveden�m z cesty.

--- Marco Polo, Milion

D�le »