Pozv�nka

Zveme v�s na Lesn� hry s�t�matem Cesty Marca Pola. Vyprav�me se z�Ben�tek do dalek� ��ny za mocn�m vl�dcem Kublajch�nem. Pokud si mysl�te, �e m�te dostatek odvahy, jste dostate�n� fyzicky zdatn�, abyste cestu zvl�dli, m��ete Marcovi Polovi nab�dnout slu�by pot�ebn� pro zdar v�pravy po mo�i i na pou�ti. P�edpokl�d�me, �e ��astn�ci v�pravy nebudou m�t ani rodinn� �i finan�n� z�vazky, kter� by br�nily ��asti na v�prav�. Pokud tyto podm�nky spl�ujete, jist� najdete m�sto v dal�� v�prav�, nebo� ta na�e je ji� pln�.

Lo� z�Ben�tek vyplouv� v�p�tek 12. m�s�ce z��� A.D. 1271. N�vrat nejist�.

Administrativn� poplatek za p�ijet� do v�pravy bude z�viset na po�tu pracovn�k�, nicm�n� se d� o�ek�vat, �e se bude pohybovat okolo 400 st��brn�ch. Pokud si svou ��ast� nejste jisti, doporu�ujeme ke studiu tyto spisy.

Mapa oblasti, kde se budeme pohybovat. Seznam poutn�k�, kte�� se ji� na v�pravu p�ihl�sili.

Sv� p��padn� dotazy, st�nosti nebo pochvaly pi�te na adresu marco.polo@takpraha.cz